Pravidlá letnej súťaže o tričká MKS - 2022

Pripravili sme pre vás letnú súťaž o 14 tričiek, ktorá sa začne na Svetový deň darcov krvi 14. júna. Súťažiť budeme na našich facebookových stránkach do 22. júna 2022. V piatok 24. júna vyžrebujeme zo správne odpovedajúcich 7 výhercov, každý z nich získa po 2 tričká.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „VYHRAJTE TRIČKO MKS“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch 14. až 22. júna 2022.

Žrebovanie výhercov sa usktuoční 24. júna 2022.

3. Účastníci Súťaže:

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba:
• s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
• ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
• ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel
(ďalej len „Účastník súťaže”).

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý napíše do komentára k príspevku Usporiadateľa správnu odpoveď na súťažnú otázku, ktorá bude uverejnená v príspevku Usporiadateľa na facebooku.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť viackrát.

Usporiadateľ vyžrebuje po skončení súťaže 7 výhercov.

Úplné znenie príspevku Usporiadateľa na facebooku:

Príspevok zo 14.6.2022

Máte vo svojom okolí darcu krvi? Poďakujte mu aj za nás. Darcovia krvi dnes oslavujú – 14. jún je Svetovým dňom darcov krvi.

Pre všetkých fanúšikov darcovstva tu máme súťaž o 14 tričiek s logom Moja krvná skupina.

Púšťanie žilou, pitie krvi, pokusy liečiť človeka krvou od zvieraťa. Cesta k modernej transfúziológií trvala storočia. Pri čítaní o pokusoch (nielen) s ľudskou krvou tuhne krv v žilách. Presvedčte sa o tom v tejto stručnej histórii transfúziológie.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:

Krv ktorého zvieraťa bola použitá pri prvej (a asi aj jedinej) úspešnej transfúzii zo zvieraťa na človeka? (Odpoveď nájdete v článku.)

Správne odpovede píšte do komentárov do stredy 22. júna 2022. V piatok 24. júna vyžrebujeme zo správne odpovedajúcich 7 výhercov, každý z nich získa po 2 tričká.


Príspevok z 14.6.2021

Vyhlasujeme súťaž o 15 tričiek Moja krvná skupina. Prvé kolo, v ktorom sa bude súťažiť o prvých 5 tričiek začína už dnes a potrvá do piatku 18.6.2021.
Ako vyhrať? Napíšte do komentára pod tento post odpoveď na jednoduchú otázku: koľko krvných skupín poznáme?
Nehľadajte v otázke žiadny chyták, stačí základné – najčastejšie používané rozdelenie. Výhercu súťaže vyžrebujeme spomedzi správnych odpovedí 18.6.2021 a budeme ho kontaktovať odpoveďou na jeho súťažný komentár. Kompletné pravidlá súťaže nájde tu

Príspevok z 12.7.2021

Druhé kolo súťaž o tričká s motívom Moja krvná skupina začína práve dnes. O týždeň budeme žrebovať piatich výhercov trička a šiesteho výhercu, a teraz pozor, ktorý získať poukaz pre dve osoby na víkend v Bardejovských Kúpeľoch (Hotel Alexander).
Ako vyhrať? Napíšte do komentára pod tento post odpoveď na jednoduchú otázku: aká musí byť minimálna telesná hmotnosť darcu krvi?
Odpovede píšte do piatku 16.7.2021. Výhercov súťaže vyžrebujeme spomedzi správnych odpovedí 19.6.2021 a budeme ich kontaktovať odpoveďou na ich súťažný komentár. Kompletné pravidlá súťaže nájde tu

Príspevok z 9.8.2021

Posledné kolo súťaže o tričká s motívom Moja krvná skupina a darčekový poukaz na víkend v Kúpeľoch Brusno pre dve osoby začíta práve dnes. O týždeň budeme žrebovať piatich výhercov tričiek a jedného výhercu, ktorý pôjde do kúpeľov.
Ako vyhrať? Napíšte do komentára pod tento post odpoveď na jednoduchú otázku: Ako často je možné darovať krv?
Odpovede píšte do piatku 13.8.2021. Výhercov súťaže vyžrebujeme spomedzi správnych odpovedí 16.8.2021 a budeme ich kontaktovať odpoveďou na ich súťažný komentár. Kompletné pravidlá súťaže nájdete tu

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ vyžrebuje v piatok 24. júna 2022 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú podmienky Zaradenia do Súťaže, siedmich výhercov, ktorí vyhrajú tričko s motívom MKS.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:

- 2 x tričko Moja krvná skupina. Výherca si bude môcť vybrať z dostupných veľkostí trička.

7. Oznámenie o výhre:

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom facebooku, odpoveďou na ich súťažný komentár. Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje do súkromnej facebookovej správy.
V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, budú vyžrebovaní noví Výhercovia.

8. Osobné údaje:

Uverejnením komentára pod príspevkom udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania, ako aj podmienok zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave 10. júna 2022