Svetový deň hypertenzie - súťaž

Každý rok si 17. mája pripomíname Svetový deň hypertenzie. Čo vám najviac dvíha krvný tlak. Súťažte s nami.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Svetový deň hypertenzie - súťaž" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční od 17. do 23. apríla 2023. V utorok 24. apríla vyžrebujeme 1 výhercu, ktorý získa tlakomer značky Wellion. (1x tlakomer)

3. Účastníci Súťaže:

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba:
• s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
• ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
• ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel
(ďalej len „Účastník súťaže").

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ani spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý v komentári k príspevku Usporiadateľa napíše odpoveď na otázku Čo vám dvíha najviac krvný tlak?

Úplné znenie príspevku Usporiadateľa na facebooku:

Príspevok zo 17. mája 2023:

DNES JE SVETOVÝ DEŇ HYPERTENZIE
DNES JE SVETOVÝ DEŇ HYPERTENZIE
A vy môžete vyhrať tlakomer značky Wellion_SK
Vedeli ste, že na vysoký tlak trpí každý 5. obyvateľ Slovenska do 50 rokov?

Nad 50 rokov je to dokonca každý 3. obyvateľ. Čísla sú to veľmi znepokojivé. Sledovať svoj krvný tlak má preto význam.
Zapojte sa do súťaže o 1x tlakomer značky Wellion. Stačí, keď nám zodpoviete otázku:
ČO VÁM NAJVIAC DVÍHA KRVNÝ TLAK?
Zo všetkých zúčastnených vyžrebujeme jedného šťastného výhercu 24. mája 20235. Žrebovanie:

Usporiadateľ vyžrebuje 24. mája 2023 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú podmienky Zaradenia do Súťaže, jedného výhercu, ktorý vyhrá 1X tlakomer Wellion.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:

- 1 x tlakomer Wellion

7. Oznámenie o výhre:

Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom facebooku, odpoveďou na súťažný komentár. Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje do súkromnej facebookovej správy.
V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

8. Osobné údaje:

Uverejnením komentára pod príspevkom udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania, ako aj podmienok zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave 17. mája 2023