Shareni svoju krv a vyhraj - štatút súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE SHARENI SVOJU KRV A VYHRAJ

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Shareni svoju krv a vyhraj“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch 26. októbra až 17. novembra 2023.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční 20. novembra 2023.

3. Účastníci Súťaže:

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba:

 • s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky
 • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel

(ďalej len „Účastník súťaže”).

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ani spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý vyplní a odošle na stránke mojakrvnaskupina.sk svoju mailovú adresu, odošle ju a udelí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel Účasť v súťaži a odovzdanie výhier.

Usporiadateľ vyžrebuje po skončení súťaže 20 výhercov.

Úplné znenie príspevku Usporiadateľa na fanpage Moja krvná skupina na sociálnej sieti facebook:

Shareni svoju krv a vyhraj

Poď súťažiť so Študentskou kvapkou krvi 2023

Súťažíme o 20 zaujímavých cien.

 • 5-krát taštička prvej pomoci
 • 5-krát plavecká bójka
 • 5-krát multifunkčná píšťalka s kompasom
 • 5-krát vodotesné vreco na mobil

Stačí, ak klikneš na odkaz nižšie, môžeš sa zapojiť do hry.

Neurobíš chybu, ak sa prihlásiť aj do nášho newslettera a nič podstatné o darovaní krvi ti už neujde.

A nezabudni – každá kvapka krvi sa počíta.

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ vyžrebuje v pondelok 20. novembra 2023 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú podmienky Zaradenia do Súťaže, 20 výhercov, z ktorých každý získa jednu cenu.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá každému výhercovi jednu z nasledujúcich cien:

 • 5-krát taštička prvej pomoci
 • 5-krát plavecká bójka
 • 5-krát multifunkčná píšťalka s kompasom
 • 5-krát vodotesné vreco na mobil

7. Oznámenie o výhre:

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom mailovej adresy. Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali mailom svoje meno, priezvisko a korešpondenčnú adresu. V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, budú vyžrebovaní noví Výhercovia.

8. Osobné údaje:

Účastník súťaže vyznačením políčka „Chcem súťažiť“ súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa na účely zaradenia do žrebovania a na účely kontaktovania v prípade výhry. V prípade výhry Usporiadateľ spracúva meno, priezvisko a adresu za účelom doručenia vecnej ceny. Súhlas sa udeľuje na 3 mesiace od udelenia. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adresu Usporiadateľa súťaže alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje Vyhlasovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva Účastníka ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk v časti Ochrana súkromia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaných údajov pred jeho odvolaním.

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania, ako aj podmienok zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyharadzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom, a tento príspevok zmazať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave 26. októbra 2023